Technologia Water Jet

Technologie cięcia wodą


Technologia przecinania samą wodą (waterjet)

Zasada powstawania strugi wody polega na podniesieniu jej ciśnienia do bardzo wysokiego, tak aby możliwe było "przeciśnięcie" wody przez bardzo mały otwór w tzw. dyszy wodnej ("orifice" lub "jewel"). Sam strumień wody pod wysokim ciśnieniem wypływający z takiej dyszy jest w stanie przeciąć miękkie materiały takie jak: pianka, guma itp.

Technologia wodno-ścierna (abrasive water jet)

Zasada powstawania takiej strugi polega na użyciu wody do przyspieszenia ziaren ścierniwa (najczęściej granitu). Ścierniwo po wymieszaniu z wodą w komorze mieszania i uformowaniu w tzw. dyszy mieszającej (mixing tube) tworzy strugę wodno-ścierną zdolną przeciąć najtwardsze materiały.

Technologia wodno-ścierna z zawiesiną (abrasive water suspension jet)

Metoda bezpośredniego wytwarzania zawiesinowej strugi wodno-ściernej została opracowana na przełomie lat 1985/1986. Bezpośrednie wytwarzanie zawiesinowej strugi wodno-ściernej polega na mieszaniu w zbiorniku ciśnieniowym wody z dozowanym do określonej koncentracji ścierniwem i dostarczeniu tej mieszaniny jednym elastycznym przewodem do głowicy roboczej wyposażonej w (wykonaną najczęściej z węglików spiekanych) jedną dyszę formującą strugę tnącą.